T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / BAHÇE - Bahçe Halk Eğitim Merkezi

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda Başvurular Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezine  Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır. 

EK-1

                                             T.C.                                                  

 BAHÇE KAYMAKAMLIĞI

 Bahçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

                                                                                 

          Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda Başvurular Bahçe Halk Eğitimi Merkezine Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır. 

 

BAŞVURU TAKVİMİ  

 

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı

 

31 Ağustos 2018

 

Başvuruların Alınması

 

3 Eylül- 17 Eylül 2018

 

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi

 

24 Eylül-28 Eylül 2018

 

Başvuru Sonuçlarının ilanı

 

28 Eylül-01 Ekim 2018

 

Görevlendirilmenin yapılması

15 Ekim 2018 Tarihinden itibaren

  

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR

       a)  Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

       b)  Türk vatandaşı olmak.

       c)  18 yaşını doldurmuş olmak.

     ç)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

      d)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

       e)  Askerlikle ilişiği bulunmamak.

      f)  Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

            İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

      

    Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

              Başvuruda bulunacaklardan;

    a)  Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten Başvuru dilekçesi,

b)  Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

 

               Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a)  Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b)  Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c)  Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

    ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Talip DAŞTANOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                                 Bahçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

İSTENEN VE DOLDURULAN BELGELER

                                                              

EK-1 Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi-1 Ad.(Aslı görüldükten sonra iade edilecektir. Öğretmen Farklı branşta kurs istiyorsa o alanda yeterlilik belgesi vb. )

EK-2 Oryantasyon- Formasyon eğitimini aldığını gösterir belge. Aslı ve Fotokopisi

EK-3 Usta Öğreticilik –Antrenörlük vb. belgeler

EK-4 Kimlik Fotokopisi Ayrıca Öğretmense Öğretmen Kimlik Fotokopisi,

EK-5 Resmi Bir kurumda çalışmayanlar için Sabıka kayıt belgesi

EK-6 Resmi Bir kurumdan Çalışmayanlar için Sağlık Kuruluşundan Alınmış Çalışabilir raporu

EK-7 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim kurs belgesi (Yoksa öğretici kurumumuzdan belge alındıktan sonra öğretici olarak görevlendirilecektir.)

EK-8:Resmi görevi bulunanlar için kurumlarından alacakları görev yeri belgesi.

EK-9:Resmi görevi olanların Kurumundan alacağı izin Belgesi.(Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir. )

EK-10:MEB okullarında görevli öğretmenlerin haftalık ders yükleri yazısı ve varsa egzersiz görevi varsa öğrenci listesi, egzersiz planı

EK-11: İş Kur’a kayıtlı olduğunu gösterir belge.

EK-12: SGK Hizmet Dökümü.

EK-13: Yüksek Lisans Belgesi.

EK-14: Uluslararası yarışmalardan ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-15: Ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye girmişse girmiş olduğunu gösterir belge.

EK-16: Başarı veya üstün başarı belgesi.

 

Eksik belge ile başvuru işlemi yapılmayacaktır. Belgeler tam ve eksiksiz olarak kabul edilecektir. Posta, İnternet, faks vb. ile başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru kişinin bizzat kendisi tarafından yapılacaktır.

NOT: Oryantasyon Eğitimine katılmış olanlar belgelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Bürosunda teslim alabilir.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.09.2017 - Güncelleme: 31.08.2018 12:21 - Görüntülenme: 301
  Beğen | 0  kişi beğendi